Van QF2C

Van QF2C

Thông tin cơ bản:
Van QF2C

Chúng tôi cung cấp một loạt các van áp suất cao của nhiều loại chai khí công nghiệp khác nhau cho các loại khí công nghiệp, ví dụ như Oxy, Nitơ, Argon, Helium, Hydrogen, CO2, CO, Ethylene, N2O, Amoniac, Clo và Axetylen và Uni Van (MPR Van) cho Oxy, Nitơ, Argon, Helium, Hydro và CO2 cho nhiều ngành công nghiệp và ứng dụng khác nhau. 

Chúng tôi cũng cung cấp các các loại van chuyên dụng cho các ứng dụng công nghiệp Y tế, Chữa cháy và Điện lạnh.